Šumava a Pošumaví

Krajinu Šumavy a vyšších poloh Šumavského podhůří tvoří převážně lesy a četné slatě. Z důvodu drsnějších podmínek byla oblast osídlena až v období novověku, kromě lokalit při významných stezkách a kolem králováckých rycht. Půdorysy vesnic založených již ve středověku se vyznačují nepravidelným uspořádáním, přičemž v důsledku terénu zůstávají často nepravidelné i mladší osady s výjimkou některých dřevařských osad. 

Starší zástavba je dlouho roubená z nehraněných klád, vyznačujících se přesahy zhlaví na nároží. Typickým znakem domů je kamenná podezdívka a široké průčelí s  předsazeným bedněným štítem opatřeným lodžií. Střecha polovalbového tvaru byla původně kryta šindelem, později šablonami. Vedle špýcharových domů náleží v zemědělských obcích ke starším stavbám rovněž kamenné sýpky, často archaické konstrukce. Mladší stavby zděné konstrukce se vyznačují obdobným architektonickým utvářením jako starší stavby a jsou stavěny až od druhé poloviny 19. století. Místy však ještě přetrvává i technika roubení. Mezi nejzachovalejší a památkově chráněné obce nebo jejich části náleží Chalupy u Stach, Kváskovice a Stachy. /MČ

(c) Foibos Books s.r.o.