Doudlebsko s Kouty

Krajina Doudlebska zaujímá poměrně rozsáhlý prostor, který může být orientačně vymezen městy České Budějovice a Český Krumlov až po Novohradské hory. Z hlediska terénu je střední část mírně zvlněná až rovinatá, výrazně ovšem členěna údolími řek Vltavy, Malše i Stropnice. Vyskytují se zde vesnice vrcholně středověkého původu charakterizované prostornými návsemi s řadou usedlostí i menší sídla, čítající jen několik velkých usedlostí. 

Starší vrstvu zástavby reprezentují stavby či celé soubory staveb pozdně středověkého a raně novověkého původu, početně zastoupené především v oblasti Koutů s klášterem Zlatá Koruna. Zvlášť významné jsou špýcharové domy a sýpky, kombinující dřevěné i zděné stavební konstrukce. Typickým znakem je užití silných kmenů stromů a hliněné mazaniny nebo kamene s kamenicky opracovanými prvky kolem otvorů, posléze pálených cihel. Kromě těchto je dokladem značného stáří rovněž sgrafitová výzdoba. Mladší zástavba oblasti je oproti starší poměrně strohá a bez náročné výzdoby průčelních ploch. Hladké štíty se vyznačují veskrze trojúhelníkovým tvarem, s jednoduchým rámem. Mezi nejzachovalejší a památkově chráněné obce náleží Čertyně, Krnín či Štěkře. /MČ

(c) Foibos Books s.r.o.