Dny lidové architektury Středočeského kraje 20.-28. července 2019

Dny lidové architektury Středočeského kraje

20. – 28. července 2019 se slavnostním zahájením v obci Lhotka v sobotu 20. 7. 2019.

Po dvou úspěšných ročnících Dnů lidové architektury Středočeského kraje v Muzeu lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci (2017) a v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem (2018) se v letošním roce uskuteční jejich 3. ročník, tentokrát se slavnostním zahájením v sobotu 20. července v obci Lhotka na Kokořínsku – v romantické krajině pískovcových skalních měst, tajuplných zákoutí i prosluněných borových lesů, hlubokých kaňonů a strží, zde zvaných doly, v místech, kde se setkával a vzájemně ovlivňoval český a německý živel, v regionu zemědělsky nepříliš úrodném, dříve však proslulém pěstováním chmele, v oblasti, jíž se prakticky úplně vyhnul průmysl i větší dopravní tepny včetně železnice, a v níž se díky tomu dochovala nedotčená příroda a rovněž nebývalé množství unikátní původní, převážně roubené lidové architektury i celých vesnických sídel rozložených v členitém terénu náhorních plošin i strmých roklin.   

Co jsou Dny lidové architektury?

Jejich cílem a smyslem je upozornit co nejširší veřejnost na fenomén historického vesnického stavitelství, které je i přes značný úbytek v období od Druhé světové války dosud stále početnou a důležitou složkou venkovské zástavby – ať už jde o drobné roubené chalupy, rozlehlé selské grunty či zděné usedlosti a domy, mlýny, sýpky, hospodářské, technické a sakrální stavby nebo i celá venkovská sídla se zachovalou půdorysnou a prostorovou skladbou. Památky lidového stavitelství jsou pozoruhodným dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků a současně představují významný krajinotvorný prvek, uplatňující se jako neodmyslitelná složka životního prostředí a často přímo ztotožněný s pocitem domova.

Dny lidové architektury proto nejsou samoúčelnou akcí, ale mají své hlubší poslání a záměr – nejen představit veřejnosti mnohotvárnou, jedinečnou a mnohdy neprávem opomíjenou historickou architekturu našeho venkova, ale zároveň oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, specializované firmy a řemeslníky, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví. Přáním pořadatelů je, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Hlavním centrem letošních Dnů lidové architektury Středočeského kraje se stane nevelká, ale malebná obec Lhotka u Mělníka, ležící na jižním okraji Kokořínska. Tady se v sobotu 20. července v 11 hodin na pódiu na hřišti pod návsí uskuteční jejich oficiální slavnostní zahájení moderované Václavem Žmolíkem, jehož součástí bude křest drobné publikace „Lidové stavby Středočeského kraje – severozápad“. Celodenní bohatý doprovodný program bude probíhat jednak na hřišti, kde se návštěvníkům představí folklorní soubory Jarošovci z Mělníka, Furiant z Malé Bělé a Osmikvítek z Prahy s baráčníky a také jarmark s ukázkami tradičních vesnických řemesel (košíkář, hrnčířka, bylinkářka, perníkářka, výroba ze sena a levandule aj.), prodejem regionálních výrobků a občerstvením, a jednak na opačné straně vsi ve Skalním obydlí (pobočka Regionálního muzea Mělník p.o.). Kromě komentovaných prohlídek unikátních ve skále vytesaných prostor a tematické výstavy zde návštěvníky potěší harmonikář a děti určitě zaujme Kouzelná dílnička tetičky Míny. Kyvadlovou dopravu mezi hřištěm a Skalním obydlím bude zajišťovat stylový koňský povoz s bryčkou.

V nedávno otevřeném komunitním centru na návsi bude možno navštívit přednášky a videoprojekce seznamující s vesnickou architekturou Kokořínska. Po 17 hodině bude program na hřišti dále pokračovat dobročinnou akcí pořádanou obcí Lhotka.      

Pro zájemce bude rovněž připravena exkurze Putování za lidovými stavbami Kokořínska, na níž se seznámí s vybranými ukázkami pozoruhodných typických lidových staveb i se zachovalými památkově hodnotnými vesnickými sídly (například Olešno, Tubož, Střezivojice, Dobřeň, Šemanovice aj.). Asi tříhodinovou trasu exkurze s odborným výkladem bude možno absolvovat zdarma dvěma přistavenými autobusy s odjezdem v 13:00 hodin ze zastávky na návsi. Účast je možno si rezervovat předem na e-mailové adrese e.henkrichova@foibos.cz nebo na telefonním čísle 777 100 557.

Speciálně pro tyto účely bude vydána skládačka koncipovaná jako tematicky zaměřený průvodce, který návštěvníkům přiblíží nejen trasu Putování za lidovými stavbami Kokořínska, ale také další význačné a často unikátní památky vesnické architektury v severozápadních regionech Středočeského kraje (okresy Mělník, Mladá Boleslav – západní část, Kladno, Rakovník a Praha-západ – severní část), jež zpravidla unikají zrakům běžného turisty. Skládačky budou volně k dispozici v infocentrech, v muzeích i na dalších obvyklých místech a samozřejmě též při slavnostním zahájení ve Lhotce.

K dopravě do a z místa akce lze využít speciálně vypravovaný rekreační Kokořínský rychlík Praha – Mšeno s odjezdem z Hlavního nádraží Praha v 8:35 a příjezdem do stanice Lhotka-zastávka v 10:00 (bližší informace na http://www.kzc.cz/vlak/kokorinsky-rychlik).    

Ke Dnům lidové architektury Středočeského kraje se připojí i další kulturní organizace s tematickými akcemi různého druhu. Programovou nabídku všech aktivit s přehledem vybraných zajímavých lokalit, přibližující zájemcům dochovanou historickou venkovskou architekturou, bude k dispozici jednak jako tištěný materiál a jednak na níže uvedených webových adresách.

Organizátory letošních Dnů lidové architektury Středočeského kraje jsou opět Kotěrovo centrum architektury, o.p.s., FOIBOS BOOKS, s.r.o. a Středočeský kraj, jmenovitě pak odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu, odbornou stránku zajišťuje Národní památkový ústav a Regionální muzeum Mělník, p. o.

Středočeský kraj, odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu, se rozhodl postupně v průběhu 4 let představit zájemcům v rámci Dnů lidové architektury pestré a rozsáhlé bohatství vesnického stavitelství na celém území Středočeského kraje – za centra, kde se uskuteční slavnostní zahájení s tematicky zaměřeným doprovodným programem, byly vybrány příspěvkové organizace Kraje, respektive specializované pobočky muzeí, jež se zaměřují na záchranu a prezentaci lidových vesnických staveb: 2017 – Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci (pobočka Hornického muzea  Příbram, p. o.), 2018 – Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem (pobočka Polabského muzea Poděbrady p. o.) a v letošním roce 2019 – Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka (pobočka Regionálního muzea Mělník, p. o.). Každoročně je zároveň vydávána speciální publikace přibližující vesnickou stavební kulturu příslušné oblasti. 

 

Veškeré programové materiály, propagační a informační tiskoviny ke Dnům lidové architektury Středočeského kraje 2019 budou k dispozici v příslušných regionálních informačních centrech, muzeích, kulturních zařízeních, u partnerských organizací a na dalších obvyklých místech v regionu a rovněž na webových stránkách:

www.lidove-stavby.cz;  www.muzeum-melnik.cz; www.kr-stredocesky.cz;

www.npu.cz; www.propamatky.info

(c) Foibos Books s.r.o.