Vinohradská stavba ve Veletinách

   Dům bude přístupný na požádání 20. 7. 2013 

   Obec Veletiny 

   Kontakt: Miroslav Medek - 774 578 561

Vinohradská búda je přízemní dvouprostorová drobná stavba obdélného půdorysu, sestávající z lisovny a sklepa, částečně zapuštěná do terénu. Objekt je umístěn ve svažitém terénu, štítovou vstupní stěnou orientovanou ke komunikaci. Stavba se nachází v blízkém sousedství dalších vinohradnických staveb – búd, na svahu za vsí, kde jsou vinohrady. Obvodové zdivo hliněné je převážně provedeno jako hliněná tlučenice, zadní štítová stěna je z kamene, část zdiva v přední části objektu je vyzděna z nepálených cihel, střecha byla před obnovou sedlová, krytá keramickou taškou, po obnově získala opět svůj původní tvar i původní krytinu (doškovou). V bočních stěnách jsou větrací otvory, vstup opatřen původními dveřmi, střecha nad vstupem před obnovou předsunuta před průčelí, nároží bylo podepřeno sloupky. Stropy trámové, ukládané osově v různých vzdálenostech, na osově umístěném vynášecím trámu je datace 1774. Památková a historická hodnota objektu je nesporná a spočívá v architektonickém, řemeslném i materiálovém provedení
Búda byla v roce 2008 prohlášena za kulturní památku. V roce 2011 byli oceněnimanželé Medkovi za příkladnou památkovou obnovu vinohradnické stavby ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora.

(c) Foibos Books s.r.o.