MODERNÍ OBEC (číslo 4/2013, příloha 9): Pozornost si zaslouží i lidová architektura

27.04.2013

Iniciativa Rok lidové architektury chce vzbudit zájem zástupců veřejné správy, odborných institucí, vlastníků, projektantů, investorů i laiků o klenoty lidového stavitelství.

Impulsem k vyhlášení Roku lidové architektury (a mistrů lidového stavitelství) Čech, Moravy a Slezska 2013 se stalo letošní dvousté výročí narození jednoho z nejznámějších a nejoriginálnějších tvůrců lidové architektury Jakuba Bursy, který působil na Strakonicku a Prachaticku. Právě tam ve Vlachově Březí a okolních obcích byla přijata Vlachovobřezská výzva a 7. února v pražské Trmalově vile byl Rok vyhlášen. Vyhlašovatelem a organizátorem je společnost FOIBOS Bohemia o.p.s. a vydavatelství FOIBOS BOOKS (např. edice Slavné vily). Odbornou stránku projektu zaštiťuje Národní památkový ústav.

 

ŠETRNĚ VYÚŽÍT POTENCIÁL STAVEB

Kulturní dědictví venkovského prostoru nepředstavují pouze státem chráněné nemovité památky a sídelní útvary, ale též početnější skupina dalšího cenného původního stavebního fondu, který harmonicky dotváří obraz našeho venkova včetně historických vesnických sídel.Ty se vyznačují značnou rozmanitostí: funkčně na ně navazují zahrady a sady, aleje, dálkové i místní cesty, vodní toky a rybníky i typická rozptýlená drobná architektura.

Lidové stavby, vesnická sídla a kulturní krajina představují unikátní fenomén, který se vyvíjel a utvářel v průběhu staletí. Kulturní hodnoty, které vznikaly nepřetržitou tvůrčí činností  člověka, nejsou jen důležitým hmotným pramenem k poznání života našich předků, ale uplatňují se i jako neodmyslitelná základní složka životního prostředí, která určuje charakter a integritu venkova a ve sféře duchovní prohlubuje pocit identity a jistoty domova i sounáležitosti s životem minulých generací a potřebou navázat na něj.

Současně je třeba vnímat kulturní dědictví venkova také jako významný a nedoceněný ekonomický potenciál pro cestovní a turistický ruch, ovšem se snahou o maximálně šetrný přístup. Záměrem Roku lidové architektury je oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i obecních samospráv, odborné instituce, občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty a další aktéry stavební činnosti na venkově, jakož i odborníky a laiky k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o jedinečné dochované kulturní dědictví i k novým tvůrčím počinům.

Rok lidové architektury by se měl také stát impulsem pro širokou veřejnost k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Iniciátoři projektu by rádi založili tradici celorepublikových Dnů lidové architektury pořádaných každoročně 20. a21. července u příležitosti data narození Jakuba Bursy, na počest známých i neznámých mistrů lidové architektury,na něž by se soustřeďovaly aktivity spojené s tímto tématem.

Podrobnější informace, novinky a rovněž kalendárium akcí spjatých s Rokem lidové architektury se zájemci dozvědí na postupně aktualizovaných stránkách projektu: www.lidove-stavby.cz.

 

Pavel Bureš, Národní památkový ústav

(c) Foibos Books s.r.o.